Reconstructie voormalig terrein Agnieten college (Leenmanhof)

(bio) swale

Created at: 14 Sep 2021

Description

Former location of highschool Agnieten college is transformed into a dwellinglocatie with a small swale. Surface water is added to the location to ahieve a higher living quality. Location was built in 2020-2021, Swale will be finisihed in 2021. Futere problems might occur due to the % paved area. In theory the amount of paved area would decline from point of view public space. In reality the front gardens are fully paved and a lot of rear gardens as well.


Samenvatting (Dutch description)

Voormalige locatie van middelbare school Agnietencollege Zwartsluis. Locatie is aangekocht door de gemeente en herontwikkeld.

Bestemmingsplan 2017 over Waterhuishouding: Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2.

Als principe is gekozen voor een bovengrondse aanlevering van regenwater naar de openbare ruimte. Door toepassing van de wadi wordt filtering van het regenwater bereikt voordat lozing naar De Kolk plaatsvindt.

Het verhard oppervlak in de bestaande situatie bedroeg 3510 m2 en neemt af naar 2085 m2. Notitie veldbezoek sept 2021 is dat geen rekening is gehouden met het verharden van de priveterreinen. vrijwel alle voortuinen zijn 100% verhard aangetroffen. een deel van de achtertuinen is nog groen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →