Waterbergende fundering Jonkheer de Savornin Lohmanstraat Ridderkerk

Permeable Pavement

Water Storage Rural-Urban Fringe

Storage for water

Created at: 27 Apr 2021

Description

West Nederland ligt zoals u wellicht weet grotendeels onder zeespiegelniveau. De natuurlijke bodem bestaat uit veen, klei en zand en heeft watervasthoudende eigenschappen. Na verzadiging kunnen deze grondsoorten geen water meer opnemen of transporteren. Omdat grote delen van West Nederland bebouwd en bestraat zijn kan water moeilijk rechtstreeks geborgen worden. Door kunstmatige bemaling is er bovendien weinig ruimte in hoogte tussen maaiveld en grondwaterpeil. Daarom wordt gezocht naar oplossingen zoals deze, die winst opleveren als het gaat om tijdelijke opslag van grotere hoeveelheden hemelwater.


Samenvatting (Dutch description)

Aanleg wegfundering bestaande uit een hydraulisch gebonden steenmengsel 0.30 meter dik en 0.80 meter dik boomgranulaat langs zijkanten met geotextiel en beluchtingsdrainage voor boomvakken. Als verwachte degradatiemechanismen zijn hier te onderscheiden:

  • Verstoring infiltratiecapaciteit door dichtslibbing (hier minder van toepassing door gebruik straatkolken met zandvang als toevoer).
  • Verstoring bergingscapaciteit door afzetting en verzakking.

Locatie: Jonkheer de Savornin Lohmanstraat, Ridderkerk, Zuid-Holland. Systeem: Aquaflow. Realisatie: 2020

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Jan Stolk

• Submitted 4 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 4 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →