zonnepark Bankhoef ( Leur/ Wijchen)

Biodiversity

Solar Park (land)

Created at: 29 Aug 2022

Description

Het zonnepark Zonnepark Bankhoef is een initiatief van Energiecoöperatie Leur e.o. en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. We hebben een plan voor een zonnepark van 25 hectare nabij Hernen en Leur (gemeente Wijchen). Dit zonnepark wekt veel duurzame elektriciteit op en geeft een impuls aan het landschap en de natuur in het gebied.

Aandacht voor das en kamsalamander

Het totale plangebied is circa 25 hectare groot. Boven circa de helft van dat plangebied komen geen zonnepanelen. Die ruimte is bestemd voor landschappelijke en natuurlijke elementen. Dit zorgt ervoor dat omwonenden het zonnepark niet of nauwelijks zien, en dat de natuur in het gebied zelf én de omgeving wordt versterkt. Het zonnepark versterkt op deze manier de zogeheten ecologische verbindingszone/groene ontwikkelingszone waar het plangebied onderdeel van is. Er is met name aandacht voor de das en kamsalamander in het landschappelijk inpassingsplan. Dat uit zich in de volgende concrete maatregelen:

Het hoogste punt van de panelen wordt circa twee meter. Er komt een strook van circa vijftien meter breed met een haag, struweel, kruidenrijk grasland en knotwilgen rondom het gehele zonnepark. Er komen zeven poelen van circa 500 m2 per stuk in het zonnepark met bij de poelen ook takkenrillen. Er komen een haag, struweel en kruidenrijk grasland langs twee sloten in het plangebied (de sloot die oost-west loopt, krijgt een natuurvriendelijke, flauwere oever). Er komen extra bomen en struweel aan de noordkant van het zonnepark, langs de Hernenseweg. Er komen drie hidden hedges door de velden met zonnepanelen: twee door een zuidelijk veld en één door het noordelijke veld. Elke zone van een hidden hedge is vijf meter breed. In de hidden hedges worden stobbenwallen aangelegd. Ook op andere plekken rondom het zonnepark komen stobbenwallen. Er komt ruimte tussen de rijen panelen en tussen de panelen onderling. Er komt kruidenrijk grasland onder en tussen de rijen zonnepanelen. Er komen rommelhoekjes voor marterachtigen en vogels. Er worden insectenhotels, een nestkast voor steenuilen en vleermuiskasten geplaatst. De onderste twintig centimeter van het hek rondom het zonnepark blijft open voor klein wild. De landschappelijke en ecologische elementen worden zorgvuldig beheerd. Extra toevoeging: 3,5 hectare foerageergebied voor de das Verder wordt er direct ten zuidoosten van het plangebied een perceel van circa 3,5 hectare bij betrokken. Op dit perceel worden geen zonnepanelen geplaatst, maar dit zal vooral uit kruidenrijk grasland met extra klaver bestaan. Aan de oost- en noordzijde van dat perceel wordt struweel geplant. Aan de westzijde wordt de bestaande greppel uitgebreid tot een brede zone van pluksgewijs struweel, knotwilgen en een takkenril. Verder lopen er twee hidden hedges door dit perceel. Dit perceel van circa 3,5 hectare vormt met name extra foerageergebied voor de das.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 2046 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2046 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Nature (Biodiversity) projects →