Pilot Landschapsinclusieve Landbouw De Marne

Water Quality Monitoring and Improvement

Biodiversity

Created at: 19 Feb 2021

Description

The former municipality De Marne is located next to the Lauwersmeer and the Waddensea. It’s known as an area of intense agriculture, due to the fertile sea clay that’s part of its soil. Over time, this intense agriculture has led to several soil quality and biodiversity challenges that the region is now facing. Furthermore, here too, climate change has increasing effects on the salinization processes in the region. The pilot Landscape Inclusive Agriculture aims to integrate agriculture, nature and the landscape in better ways. Together with local farmers and other stakeholders, the Board of Government Advisors has developed a vision for the region. This vision states that in 2050 the usage of fertilizers has to be limited by promoting sustainable soil management. Furthermore, dairy farmers and arable farmers will be connected to improve collaboration and exchange of services and resources and the dykes, farmland borders and water bodies in the area have to form ecological connections in the landscape through better management. Finally, by retaining fresh water in water buffers and switching to silt resilient crops, the salinization of the region has to be managed. With all these measures, the project shows that climate adaptation can not only be achieved by megalomaniac developments, but also through collaborations and changes to working processes.


Samenvatting (Dutch description)

De voormalige gemeente De Marne ligt naast het Lauwersmeer en tegen de Waddenzee aan. Het is van oorsprong een erg vruchtbaar landbouwgebied dat grotendeels op zeeklei ligt, en een groot deel van het gebied wordt dan ook intensief voor landbouw gebruikt. Dat leidt in de loop van de tijd tot allerlei opgaves in het gebied zoals de daling van bodemkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast speelt ook hier klimaatverandering een groeiende rol in de vorm van verzilting. Met de pilot Landschapsinclusieve Landbouw moeten landouw, natuur en landschap sterker met elkaar worden verbonden. Samen met o.a. boeren in de regio heeft het College van Rijksadviseurs een visie opgesteld. Daarin moet er in 2050 minder kunstmest worden gebruikt door duurzaam bodembeheer, worden er koppelbedrijven ingezet waarin er onderlinge uitwisseling van grondstoffen en diensten en samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers ontstaat en moeten dijken, akkerranden en maren als ecologische aderen van het gebied beter worden beheerd. Tot slot moet door het overstappen naar zilte landbouwmethoden en het vasthouden van zoet water in waterbuffers verzilting worden tegengegaan. De pilot is daarmee een voorbeeld van hoe er niet alleen grote projecten nodig zijn voor klimaatadaptatie, maar ook betere onderlinge samenwerking en verandering van manieren van werken.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Joey Koning

• Submitted 160 projects
• Expert at People (Social and Economic Value)
• Netherlands

View all 160 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →