Deep swale / infiltratiebassin Buys Ballotstraat (2006)

(Bio)swale

Raingarden

Biodiversity

Bad BMP - Non-functioning Climate Adaptation

Created at: 02 Dec 2014

Description

Infiltratiebekken Buys Ballotstraat. In de hellende straat zijn blauwbekkens gestitueerd. Ze zijn een soort omgekeerde verkeerdrempel waarin het water in de helling van de straat wordt afgevangen. Vanaf daar stroomt het met een goot een infiltratiebassin in. Op de insteek van de infiltratievoorziening stonden leuke planten. De voormalige situatie was een saaie groenstrook met gras en deze is omgevormd naar een waterbergend gebied met hogere biodiversiteit en beplanting. Vanaf 2019 is de gemeente nijmegen bezig met extensief maaibeheer om zo de biodiversiteit te vergroten.

Op 22 aug 2023 is met behulp van de app ObsIdentify gekeken wat voor soorten flora en fauna aanwezig was: het resultaat:

Planten en beesten buys ballot wadi 22 Aug 2023

Diverse soorten wilde bijen taluds: Blinde bij en Honingbij

Soorten vlinder talud en groen: Klein koolwitje, Groot koolwitje, Bruin blauwtje, Hooibeestje,, Kleine vuurvlinder

Soorten kruiden taluds: St Janskruid, Gewoon Jakobskruiskruid, Jakobskruiskruid, Knoopkruid Korenbloem, Rode klaver, Avondkoekoeksbloem, Gewone reigersbek, Steenanjer, Grijskruid, Hazenpootje, Grote tijm, Schapenzuring, Gewoon biggenkruid, Blaassilene, Duizendblad

Aanbevelingen voor beheer en onderhoud:

  1. Honden worden waarneembaar uitgelaten in de wadi. Sommige plekken laten honden en ook kattendrollen zien.
  2. Bergingscapaciteit sinds 2007 is afgenomen ca 20-30 cm slik heeft bodem opgevuld en instroomgoot is deels begraven.
  3. Instroom van de wadi wordt niet voldoende bijgehouden. Plantgroei op niet weggeveegd slik is duidelijk waarneembaar.
  4. In de toestroomgoot naar de instroomopening is ook het slik niet geveegd en raakt de zijkant van de weg begroeid
  5. Maaisporen blijven aanwezig, maar anders dan 2012. Momenteel wordt de wadi genaaid en taluds niet. Her en der zijn schampingen maaibalk zichtbaar

Advies is om de wadi net als de talud ook voortaan extensief te beheren. De wadi is 15 jaar oud, herhaling van de fullscale proef uit 2007 met 50 mm neerslag zou een aanbeveling zijn. Meetdoel is dan te kijken wat de beplanting en doorworteling doet met de ledigingstijd.


Samenvatting (Dutch description)

Infiltratiebekken Buys Ballotstraat. In de hellende straat zijn blauwbekkens gestitueerd. Ze zijn een soort omgekeerde verkeerdrempel waarin het water in de helling van de straat wordt afgevangen. Vanaf daar stroomt het met een goot een infiltratiebassin in. Op de insteek van de infiltratievoorziening stonden leuke planten. De voormalige situatie was een saaie groenstrook met gras en deze is omgevormd naar een waterbergend gebied met hogere biodiversiteit en beplanting. Vanaf 2019 is de gemeente nijmegen bezig met extensief maaibeheer om zo de biodiversiteit te vergroten.

Op 22 aug 2023 is met behulp van de app ObsIdentify gekeken wat voor soorten flora en fauna aanwezig was: het resultaat:

Planten en beesten buys ballot wadi 22 Aug 2023

Diverse soorten wilde bijen taluds Blinde bij Honing bij

Soorten vlinder talud en groen Klein koolwitje Groot koolwitje Bruin blauwtje Hooibeestje Kleine vuurvlinder

Soorten kruiden taluds St Janskruid Gewoon Jakobskruiskruid Jakobskruiskruid Knoopkruid Korenbloem Rode klaver Avondkoekoeksbloem Gewone reigersbek Steenanjer Grijskruid Hazenpootje Grote tijm Schapenzuring Gewoon biggenkruid Blaassilene Duizendblad

Aanbevelingen voor beheer en onderhoud:

Honden worden waarneembaar uitgelaten in de wadi. Sommige plekken laten honden en ook kattendrollen zien. Bergingscapaciteit sinds 2007 is afgenomen ca 20-30 cm slik h eft bodem opgevuld en instroomgoot is deels begraven. Instroom van de wadi wordt niet voldoende bijgehouden. Plantgroei op niet weggeveegd slik is duidelijk waarneembaar. In de toestroomgoot naar de instroomopening is ook het slik niet geveegd en raakt de zijkant van de weg begroeid Maaisporen blijven aanwezig, maar anders dan 2012. Momenteel wordt de wadi genaaid en taluds niet. Her en der zijn schampingen maaibalk zichtbaar

Advies is om de wadi net als de talud ook voortaan extensief te beheren. De wadi is 15 jaar oud, herhaling van de fullscale proef uit 2007 met 50 mm neerslag zou een aanbeveling zijn. Meetdoel is dan te kijken wat de beplanting en doorworteling doet met de ledigingstijd.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

Algemeen/general
Breedte (in m)/width (in m) 15
Hoogte (in m)/height (in m) 0,8
Lengte (in m)/Length (in m) 50
Wie onderhoudt de maatregel?/Who maintains the measure? Gemeente/local authority
Jaar van aanleg/year of construction 2006
Wie heeft de maatregel aangelegd?/Who created the measure? Gemeente
Biodiversiteit/biodiversity
Aanwezige dier- of insectsoorten/animal or insect specis present Vlinder, wilde bijen (zie opsomming bezoek 22 aug 2023
Dominante soorten/dominant species Kruiden
Staat van biodiversiteit/state of biodiversity Matige biodiversiteit/moderate biodiversity
Aanwezige plantsoorten/plant species present Kruiden, bloemen. Bomen en heester net buiten het talud
Dimensionering/dimensions
Schaalniveau Project/scale level project Straat/street
Lengte (m)/length (m) 50
Breedte (m)/width (m) 15
Hoogte/height 80 cm
Gebruikers/users
Welke functies vind je terug in de maatrege/what functions can you find in the measure? Wateroverlast, biodiversiteit, aantrekkelijke leefomgeving
Hoe is de zichtbaarheid van de maatregel?/how is the visibility of the measure? Goed zichtbaar van buitenaf/clearly visible from the outside
Hoe toegankelijk is de maatregel?/how accessible is the measure? Goed toegankelijk/easily accessible
Gebruikerservaring/user experience
Hoe content is de buurt met de maatregel?/How content is the neighbourhood with the measure? Tevreden + /satisfied
Hoe goed vindt de buurt dat de maatregel bij de buurt past?/how well does the neighbourhood think the measure fits into the neighbourhood? Neutraal 0 /neutral
Waar wordt de maatregel het meest voor gebruikt?/What is the measure most commonly used for? Origineel ontwerp voor afkoppelen basisinspanning riolering, daarna wateroverlast klimaatverandering en sinds kort spewltnbiodiversiteit
Wat zijn gewenste wijzigingen voor de maatregel?/What are desired changes for the measure? Beter beheer en onderhoud, nadere scan effect biodiversiteit, herhaling infiltratietesten met 50 mm uit 2006
Wat zijn positieve aspecten van de maatregel?/What are positive aspects of the measure? Geen klachten wateroverlast
Wat zijn negatieve aspecten van de maatregel?/What are negative aspects of the measure? Hondenpoep, volksgezondheid
Groenblauwe Oplossing/green-blue solution
Soort maatregel/Type of measure
  • Wadi
  • Anders/other
Hydraulisch functioneren/hydraulic functioning
Type ondergrond/type of substrate Zand/sand
Retentievermogen/retention ability 50 mm in een uur
Water aanwezig?/water present? Nee/no
Infiltratiecapaciteit/infiltration capacity Bij aanleg was het binnen 2 uur leeg. Huidige ledigingstijd niet bekend
Omgeving/environment
Wat is de bebouwingsdichtheid om de maatregel heen?/what is the building density around the measure? Lage dichtheid - bv. buitenwijk/Low density - e.g. suburb
Wat voor functies vind je om de maatregel heen?/what kind of fuctions can you find around the measure?
  • Natuur/nature
  • Wonen/living
  • Publieke ruimte/public space
Vervuiling/pollution
Is er oppervlaktevervuiling? (bv. afval)/Is there surface contamination? (e.g. waste) Nee /no
Is er ondergronds vervuiling aanwezig? (bv. metalen)/Is there underground contamination? (e.g. metals) Bodem is sinds 2006 opgehoogd met is i stromend slik. Ik verwacht bij ingang zware metalen, pak, etc

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →