Waalwijk

(bio) swale

Created at: 17 Nov 2019

Description

Retention with delayed water discharge


Samenvatting (Dutch description)

DE UITDAGING: Hydrologisch neutraal bouwen, vasthouden-bergen-afvoeren.GHG op 90 cm onder maaiveld, maximale afvoer (landbouwkundige afvoer) 2 l/s/ha.De bodem van het bouwplan bestaat uit fijn zand met leemsporen. Uit het bodemonderzoek kan worden afgeleid dat de bodem slecht doorlatende eigenschappen bevat en niet geschikt voor het infiltreren van hemelwater. Uitgaande van een toename aan verhard oppervlak van 4.000 m2 en een waterbergingseis van 60 mm bedraagt de benodigde waterberging 240 m3. In het centrum van het bouwplan wordt een waterberging in de vorm van een retentie voorzien. Voor de oppervlakkige afstroming van hemelwater wenst de gemeente Waalwijk zo veel mogelijk wegen die tonrondte worden aangelegd. Dit betekent dat het hemelwater van de wegen via kolken worden ingezameld en wordt afgevoerd naar het hemelwaterriool. Het hemelwater wordt tijdelijk geborgen in een groene retentie, centraal gelegen in het bouwplan. Uiteindelijk dienen de hemelwatervoorzieningen (retentie en riool) onder vrijverval leeg te kunnen stromen, zodat de berging beschikbaar blijft en het hemelwaterriool vanuit onderhoud inspecteerbaar is. De particuliere woningen krijgen geen ondergrondse huisaansluiting voor de afvoer van hemelwater. Per kavel wordt het hemelwater bovengronds aangeboden, ofwel met een soort waterspuwer geloosd op de openbare weg. Deze spuwers dienen de woningeigenaren zelf te beheren en te onderhouden.

DE OPLOSSING

Alvorens het hemelwater op het bestaande hemelwaterriool Ø 1.250 mm loost, wordt het hemelwater geborgen in de putten, in het hemelwaterriool en in de retentie. De retentie beschikt over circa 200 m3 waterberging en is centraal gelegen in het bouwplan. Deze voorzieningen te samen beschikken over een waterberging van circa 252 m3. Hiermee wordt voldaan aan de waterbergingseis van 240 m3.

De vulling en de leegloop van de totale voorzieningen vindt op de volgende wijze plaats:

  1. Hemelwaterriool. Via de meeste kolken treedt hemelwater in het hemelwaterriool, zowel bij de ‘reguliere’ (meest voorkomende) buien als in pieksituaties. Het hemelwaterriool loopt onder vrijverval af naar de straat Eerste Zeine. Het hemelwater stuwt op in de nieuwe overstortput met een drempelhoogte van 2,00 m+NAP. Na overstorting over de drempel wordt het hemelwater afgevoerd met een hemelwaterriool Ø 315 mm (b.o.b. op 0,80 m+NAP; dit is gelijk aan de stuwhoogte behorend bij het hemelwaterriool Ø 1.250 mm) naar het bestaande hemelwaterriool in de Eerste Zeine. Na de neerslag bui wordt de leegloop van het nieuwe hemelwaterriool geborgd met een knijpconstructie Ø 40 mm*. De b.o.b. van de Ø 40 mm is gelegen op 0,80 m+NAP, gelijk aan de hoogte van het hemelwaterriool Ø 400 mm;
  2. Retentie. Via oppervlakkige afstroming en enkele kolken wordt de retentie al benut bij ‘reguliere’ buien. Bij pieksituaties treedt hemelwater uit het hemelwaterriool naar de retentie. De ‘overstorthoogte’ (uitstoomopeningen) in de kolkkop bedraagt 2,00 m+NAP, gelijk aan de drempelhoogte van de nieuwe overstortput, zodat bij hydrostatische drukopbouw in het riool direct wordt geloosd op de retentie alvorens de nieuwe overstortput in werking treedt. De bodem van de retentie varieert tussen 1,70 en 1,75 m+NAP. De leegloop van de retentie wordt gerealiseerd met een knijpconstructie Ø 40 mm. De instroom zit op een hoogte van 1,70 m+NAP en wordt geknepen tot een Ø 40 mm. De bodem en de taluds van de retentie beschikken over beperkte infiltratiecapaciteit; deze afvoercapaciteit is ‘een extraatje’, maar wordt buiten beschouwing gelaten. Noot: Met het debiet en de hydrostatische drukhoogte wordt een doorlaat berekend van 40 mm. De twee knijpconstructies Ø 40 mm voor zowel het nieuwe hemelwaterriool en de retentie komen in eigendom en beheer van de gemeente. De beperkte doorlaatopening kan in de praktijk verstoppingsgevoelig zijn. In afstemming met het waterschap mag de knijpconstructie in de nieuwe overstortput tevens dienen als knijpconstructie voor de landbouwkundige afvoer. Dat betekent dat de knijpconstructie bij de retentie mag vervallen. Vooralsnog is deze knijpconstructie van de retentie in dit bouwplan gehandhaafd, omdat bij vergroten van de afvoer ook de toevoer naar de retentie wordt vergroot. Terwijl de toevoer, bij pieksituaties, nu is gereguleerd op de kolkkoppen van het hemelwaterriool op een hoogte van 2,00 m+NAP. Echter, indien bij optredende verstoppingen of op wens van de gemeente de knijpconstructie verwijderd dient te worden, kan dit eenvoudig door de knijpconstructie Ø 40 mm uit de HWA-put te verwijderen. De knijpconstructie in de overstortdrempel dient ten allen tijde wel gehandhaafd te blijven en te functioneren.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Marc van Dalen

• Submitted 8 projects
• Expert at Urban Agriculture
• Netherlands

View all 8 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →