wadi's Tholen Scherpenisse (1998)

(bio) swale

Created at: 17 May 2020

Description

wadi's Tholen Scherpenisse (1998)


Samenvatting (Dutch description)

Gemeente Tholen

Afkoppelen en aanpak grondwateroverlast Scherpenisse (1998) Advisering bestaande uit een integraal ontwerp voor het afkoppelen van verhard oppervlak en het aanpakken van de grondwateroverlast. Het ontwerp bestaat uit een soort van wadi s in een klei gebied. De wadi bestaat uit een zandcunet in de klei, waarbij het maaiveld verdiept is gelegd en bergoeid met gras. De wadi s worden niet gebruikt om regenwater dat van afgekoppeld oppervlak afstroomt te infiltreren in de bodem, maar alleen om het regenwater te filteren door het zand en vervolgens via drains af te voeren naar oppervlaktewater. Op de drains kan in de toekomst ook de drainage vanuit particulier terrein worden aangesloten.

1 Voorbeelden

1.1 Scherpenisse

In kern Scherpenisse, die deel uitmaakt van de gemeente Tholen, is sprake (1999) van overlast ten gevolge van vocht en water in kruipruimten. Daarnaast is er regenwateroverlast. Tijdens natte perioden blijft regenwater snel staan op onverhard gebied. De gemeente Tholen wil de genoemde overlast aanpakken en tevens een deel van het verhard oppervlak van het gemengde rioolstelsel afkoppelen.

Het systeem van filterbermen dat is ontworpen voor de kern Scherpenisse is in bijlage 1 weergegeven. De filterbermen zien er uit als ondiepe met gras begroeide greppels c.q. laagtes in bestaande groenvoorzieningen. Ter plaatse van de greppels is aan grondverbetering gedaan. Dat wil zeggen dat de bestaande deklaag van klei ter plaatse van de greppel deels is verwijderd en vervangen door zand. Het hemelwater dat van afgekoppelde oppervlakken naar de greppels wordt afgevoerd kan ter plaatse van de greppels infiltreren in het aangebrachte zandpakket. Gezien de zeer geringe doorlatendheden van de deklaag en de grondwaterstanden is er geen sprake van een infiltratiesysteem (wadi-systeem). Om te voorkomen dat de grondwaterstanden in het aangebrachte zandpakket te veel stijgen is een drain aangebracht. Deze drain voert het surplus aan water via een kruisingsput en duiker af naar oppervlaktewater.

Omdat het systeem van filterbermen niet groot genoeg is om extreme neerslagsituaties volledig te kunnen bergen zijn zogenaamde slok-ops opgenomen. Deze slok-ops (straatkolken) verbinden de greppels met de drains. Het deel van het regenwater dat tijdelijk niet kan worden geborgen in de greppel wordt via de drains afgevoerd naar oppervlaktewater.

Het systeem van filterbermen is doorgerekend met de standaard neerslagreeks De Bilt, 1955-1979 en het standaardinloopmodel. Uit de berekeningen volgt dat gemiddeld per jaar ongeveer 98% van het hemelwater dat naar de filterbermen wordt afgevoerd via de grondverbetering naar de drains percoleert en vervolgens naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Ongeveer 2% van het hemelwater stroomt via de slok-ops naar de drains en vervolgens naar oppervlaktewater. Dit is aanzienlijk minder dan bij een verbeterd gescheiden stelsel (4 mm berging en 0,3 mm/h poc) waar ongeveer 20-25% van het hemelwater via overstorten naar oppervlaktewater wordt afgevoerd.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

climatescan

• Submitted 1076 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1076 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →